Dobrý den, vítejte na mých webových stánkách.

 

Provádím pouze překlady se soudním ověřením (s doložkou tlumočníka)  do / z jazyka německého, zejména pak:  

  
  • matriční dokumenty – rodné, oddací, úmrtní listy

  • výpisy z obchodního, živnostenského rejstříku a trestního rejstříku

  • potvrzení o studiu,  trvalém pobytu, příjmech apod.

  • vysvědčení, výuční listy, maturitní vysvědčení

  • diplomy, osvědčení, průkazy

  • soudní rozsudky, rozvody, plné moci

  • pracovní smlouvy

  • překlady pro státní orgány (soudy, státní zastupitelství, Policii ČR)


  Zakázky přijímám na základě předběžné telefonické dohody a překlad vyhotovím v co nejkratším možném termínu.
   Veškeré dohody před písemným uzavřením objednávky jsou nezávazné.

  Tlumočníkem jsem byla jmenována Krajským soudem v Brně a vykonávám činnost podle zákona č. 36/1967 a Vyhlášky č. 432/2002.

  Zpracování osobních údajů je v souladu se zákonnou povinností zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
  které se jako tlumočník dozvím v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti, a to i po jejím skončení.


  www.budínovi.cz | 2019
  webhosting & webdesign Tomáš Gregor